Disclaimer

Het door Mijn Eigen Academie door middel van verspreiding op internet of anderszins aangeboden materiaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Mijn Eigen Academie in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere tekortkoming in het aangeboden materiaal. Gebruik en kennisneming van het materiaal van Mijn Eigen Academie geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Mijn Eigen Academie bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar sites die buiten het domein van Mijn Eigen Academie liggen. Met deze verwijzingen en/of hyperlinks is beoogd de door middel van Mijn Eigen Academie aangeboden informatie te verdiepen, te verbreden of nader toe te lichten. Mijn Eigen Academie is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van bedoelde sites.

Mijn Eigen Academie is niet aansprakelijk voor schade aan soft- of hardware, of andere (gevolg)schade, die is veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere ongerechtigheden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het op Mijn Eigen Academie of door middel van verwijzing of een link op sites van derden aangeboden materiaal. Mijn Eigen Academie zal zich evenwel inspannen om het risico op schade zoveel mogelijk uit te bannen. 

Auteursrechtelijke bescherming 


Het via Mijn Eigen Academie aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is bestemd om voor de door Mijn Eigen Academie beoogde educatieve doelstellingen te worden aangewend. Ander gebruik kan inbreuk maken op de rechten van Mijn Eigen Academie of de rechten van derden die door Mijn Eigen Academie worden vertegenwoordigd. Het materiaal mag dan ook op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gedownload, of anderszins gebruikt worden, anders dan voor gebruik in het persoonlijk bekwaamheidsdossier of de portfolio van Mijn Eigen Academie, voor persoonlijke studie of priv├ęgebruik in huiselijke kring zonder commercieel oogmerk. 

Het aanbrengen van (hyper)links vanaf andere sites naar de site van Mijn Eigen Academie is voorbehouden aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Mijn Eigen Academie.